Slovar strokovnih kratic, tujk in strokovnih izrazov

Kratica Angleški izraz Slovenski prevod
APEK Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
ARPU Average Revenue Per User Povprečni prihodek na uporabnika
BI Business Intelligence Poslovna inteligenca
AVK Slovenian Competition Protection Agency Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence
ATM Asynchronous Transfer Mode Asinhroni prenosni način
BB BroadBand Širokopasovni dostop
BI/DW Business Intelligence / Data Warehouse Poslovna inteligenca / podatkovno skladišče
- Billing Sistem za zaračunavanje
- Branding Znamčenje
BSS Business Support System Sistem za podporo poslovanju
BSS/OSS Business/Operational Support System Sistem za podporo poslovnega procesa / sistemi za operativni podporni proces
BU PURE LRIC Long-Run Incremental Cost Dolgoročno prirastni stroški od spodaj navzgor
- Bundle (packet) Skupek v paket povezanih storitev
- BusinessConnect Sodobna rešitev za upravljanje z dokumentarnim gradivom
B2B Business-to-Business Poslovanje med podjetji
CAGR Compound Annual Growth Rate Povprečni letni prirast
CAPEX Capital Expenditure Vrednost investicij
CATV Cable Television Kabelska televizija
CEM Customer Experience Management Upravljanje uporabniške izkušnje
Cloud services Storitve v oblaku
CRM Customer relationship management Sistemi za upravljanje z uporabniki
- Cross-sale Navzkrižna prodaja
CWDM Coarse wavelength division multiplexing Grobo valovno multipleksiranje
CURS/F Customs administration of the Republic of Slovenia/Financial administration of the Republic of Slovenia Carinska uprava RS/Finančna uprava RS
D2D Door to door Od vrat do vrat
- Data offload Razbremenjevanje mobilnih podatkovnih omrežij na druge tehnologije
DECT Digital enhanced cordless telecommunications Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije
DDOS Distributed Denial of Services Porazdeljena zavrnitev storitve
DMS Data management sistem Sistem upravljanja podatkovnih knjižnic
Docsis Data Over Cable Service Interface Specification Specifikacija (standard) prenosa podatkov prek kabelskih sistemov
DSC Diameter Signalling Controler Krmilnik signalizacije diameter
DTV Digital television Digitalna televizija
DVB-x/IP Digital Video Broadcast – IP over x (C, S, T) Digitalna video radiodifuzija s podporo prenosa IP podatkovnih paketov preko MPEG transportnega toka
DVB-T/C/S Digital Video Broadcasting-Terrestrial/Cable/Satelite Prizemna/kabelska/satelitska digitalna video radiodifuzija
DWDM Dense Wavelength Division Multiplex Gosti valovni multipleks
DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial Prizemna digitalna video radiodifuzija
DWDM ROADM Dense Wavelength Division Multiplex Gosti valovni multipleks
Nastavljiv optični multipleksor za dodajanje in odvzemanje
Nastavljiv optični multipleksor za dodajanje in odvzemanje Dense Wavelength Division Multiplex Dense Wavelength Division Multiplex
Gosti valovni multipleks Nastavljiv optični multipleksor za dodajanje in odvzemanje
EBIT Earnings before interest, taxes Dobiček iz poslovanja
EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo
Nastavljiv optični multipleksor za dodajanje in odvzemanje European Foundation for Quality Management Evropska nagrada za poslovno odličnost
EFQM European Foundation for Quality Management Evropska nagrada za poslovno odličnost
EU European Union Evropska unija
ERP Enterprise Resource Planning Poslovni informacijski sistem
FC Fiber channel Optični kanal
(Evolved) EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution Hiter prenos podatkov prek mobilnega omrežja – nadgradnja GPRS kodne sheme na višje hitrosti
EUREM European Energy Manager Evropski energetski menedžer
FTTH Fiber To The Home Optično vlakno do hiše/stanovanja
FTTH/B/N Fiber To The Home/Business/Node Optika do hiše / podjetja / vozlišča
FTTx Fiber To The Exchange Optika do X
GOŠO Construction of Open Broadband network Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (bele lise – subvencionirano z EU sredstvi)
GRI Global reporting initiative Model trajnostnega poročanja
HFC Hybrid Fiber Coax Hibridno optično koaksialno omrežje
IKT Information and Communication Technologies Informacijsko-komunikacijske tehnologije
IMS IP Multimedia Subsystem Podsistem za IP večpredstavnostne komunikacije
IoT Internet of Things Internet stvari
IP Internet Protocol Internetni protokol
IP TV IP television Televizija preko internetnega protokola
IT Information Technology Informacijska tehnologija
IMS/VOLTE Key Financial Indicators Ključni finančni indikatorji poslovanja
KFI IP Multimedia Core Network Subsystem Voice over LTE (Long-Term Evolution) IP multimedijski sistem/govor preko LTE-omrežja
KPI Key Performance Indicators Ključni kazalniki poslovanja
KPSS Sečovlje Salina Nature park Krajinski park Sečoveljske Soline
LTE Long Term Evolution 4G, post 4G, po 3 GPP mobilnem standardu
M2M Machine to Machine Komunikacijska povezava med napravami
MBB Mobile Broadband Mobilni širokopasovni dostop
MMS Multimedia Messaging Service Multimedijski sporočilni sistem
MVNO Mobile Virtual Network Operator Mobilni operater navideznega omrežja
NGA Next Generation Access Dostop naslednje generacije
MUX/DEMU Multiplexer/demultiplexer Multiplekser/demultiplekser
NGN Next Generation Networks Širokopasovna omrežja naslednje generacije
MRS/IAS International Accounting Standards Mednarodni računovodski standardi
MSRP/IFRS International Financial Reporting Standards) Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Advisory Services Standard Svetovni standard za varnost in zdravje pri delu
OMS Order management system Sistem upravljanja naročil
OPEX Operational Expenditure Stroški poslovanja brez amortizacije
OŠO Construction of Open Broadband Odprta širokopasovna omrežja
OTT Over-the-top Storitve, ki delujejo neodvisno od omrežja - distribucija video in audio vsebin preko interneta
- Performance Management Zagotavljanje uspešnosti zaposlenih
PLM Product lifecycle management Upravljanje življenjskega cikla produkta
POP Point Of Presence Dostopovno vozlišče
RAN Radio Access Network Radijsko mobilno dostopovno omrežje
RAS Revenue Assurance System Sistem za preprečevanje odtekanja prihodkov
RAN BSC Radio Access Network Base Station Control; Radijsko dostopovno omrežje, kontroler baznih postaj
RAN TM Radio access Network Transmission Modernization Razpis za posodobitev radijskega in prenosnega omrežja
- Resale Preprodaje maloprodajnih produktov
ROO Regional Optical Network Regionalno optično omrežje
SDV / VAS Value Added Services Storitve z dodano vrednostjo
SACC Service Aware Charging and Control; Zaračunavanje in kontrola prometa na podlagi storitev
SIST EN ISO 50001 / SIST IEC ISO 27001 International Organization for Standardization Mednarodni standard za sisteme upravljanja z energijo mednarodni standard za vodenje informacijske varnosti
SLA Service level agreement Nivo zagotavljanja storitve
SME Small and Medium Eneterprises Majhna in srednja podjetja
SMS Short Message Service Storitev kratkih sporočil
SOA/BPM Service Oriented Architecture Proces upravljanja storitev
SOF Slovenian Advertising Festival Slovenski oglaševalski festival
SOHO Small Office Home Office Majhna pisarna, domača pisarna
STS Telekom Slovenije Group Skupina Telekom Slovenije
SURS Statistical office of Republic Slovenia Statistični urad Republike Slovenije
TDM Time Division Multiplex Časovni multipleks
UDC User Data Consolidation Poenotena baza uporabnikov
UMTS/HSPA Universal Mobile Telecommunications System/High Speed Packet Access Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem/protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti
USO Universal Service Obligation Obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev
VOiP Voice over IP Govor prek IP protokola
WFM Work Force Management Sistem za optimizacijo terenskega dela
WiFi Wireless Fidelity Brezžično omrežje po IEEE 802.11 standardih
WMS Warehouse management system Upravljanje skladiščnega poslovanja
XaaS storitve Anything as a Service Ponudba celostne palete storitev v oblaku