Trgovanje z delnico in lastniška struktura

POUDARKI LETA 2015

  • V lastniški strukturi ni bilo večjih sprememb; najbolj so lastniški delež povečali individualni delničarji, in sicer za 0,09 odstotne točke (na 11,75 %).
  • Tržna kapitalizacija je ob koncu leta znašala 477,16 milijona evrov.
  • Tečaj delnice Telekoma Slovenije (TLSG) se je v enem letu znižal za 49,6 %.

Osnovni podatki o delnici družbe Telekom Slovenije na 31. 12. 2015

Osnovni podatki o delnici 2015
Oznaka TLSG
Kotacija Prva kotacija Ljubljanske borze
Osnovni kapital (v EUR) 272.720.664,33
Število navadnih imenskih kosovnih delnic 6.535.478
Število lastnih delnic 30.000
Število delničarjev na 31. 12. 2015 10.758

 

10 največjih delničarjev

  Delničar na dan
31. 12. 2015
% Delničar na dan
31. 12. 2014
%
1 Republika Slovenija 62,54 Republika Slovenija 62,54
2 Kapitalska družba, d.d. 5,59 Kapitalska družba, d.d. 5,59
3 Slovenski državni holding, d.d. 4,25 Slovenski državni holding, d.d. 4,25
4 Modra zavarovalnica, d.d. – PPS 1,44 Perspektiva FT, d.o.o. 1,51
5 Perspektiva FT, d.o.o. 1,21 Modra zavarovalnica, d.d. – PPS 1,44
6 DBS, d.d. 0,57 NLB, d.d. 0,55
7 NLB, d.d. 0,55 Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav 0,51
8 Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav 0,51 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,51
9 KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 0,47 The Bank of New York Mellon-fiduciarni 0,47
10 The Bank of New York Mellon-fiduciarni 0,47 Telekom Slovenije, d.d. 0,46
  Skupaj 77,60 Skupaj 77,83

 

Pomembnejši finančni podatki o delnici

  31.12.2015 31.12.2014 prilagojeno
Zaključni tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju v EUR 73,01 145,00
Knjigovodska vrednost delnice v EUR1 109,52 112,52
Čisti dobiček na delnico2 v EUR 7,06 2,74
Razmerje tržna/knjigovodska vrednost 0,67 1,29
Kapitalska donosnost delnice v obdobju v %3 -49,65 % 19,29 %
Dividendna donosnost4 13,70 6,90

 

Več informacij

Javne objave

 

Opombe:
Primerjalni podatek bilance stanja za leto 2014 je prilagojen spremembi računovodskih usmeritev prilagojene na dan 31. 12. 2014.

1 Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala družbe Telekom Slovenije, d.d., na zadnji dan obdobja in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic.
2 Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom družbe Telekom Slovenije, d.d., v obravnavanem obdobju in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic.
3 Kapitalska donosnost delnice je izračunana kot: (tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju – tečaj na zadnji trgovalni dan v predhodnem obdobju) / tečaj na zadnji trgovalni dan v predhodnem obdobju.
4 Dividendna donosnost je izračunana kot razmerje med izplačano dividendo na delnico za posamezno leto in zaključnim tečajem delnice na zadnji trgovalni dan v obdobju.