Finančni rezultati Skupine Telekom Slovenije

Poudarki leta 2015

  • Čisti poslovni izid je dosegel 68,1 milijona evrov.EBITDA znaša 200,8 milijona evrov.
  • Poslovni prihodki od prodaje so znašali 747,2 milijona evrov in bili za 2 % nižji kot v letu 2014. Poslovni odhodki so bili za 8 % nižji kot v letu 2014 in so dosegli 697,9 milijona evrov.

Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije

v tisoč EUR / v % 2015 2014 Ind 15/14
Čisti prihodki od prodaje 729.543 756.454 96
Drugi prihodki od poslovanja 17.663 8.442 209
Poslovni prihodki skupaj 747.206 764.896 98
EBITDA 200.759 170.051 118
EBITDA-marža = EBITDA/čisti prihodki od prodaje 27,5 % 22,5 % 122
EBIT 49.265 11.418 431
Donosnost prodaje = EBIT/čisti prihodki od prodaje 6,8 % 1,5 % 447
Čisti poslovni izid 68.095 1.506 -
Sredstva 1.315.988 1.342.989 98
Kapital 698.692 694.956 101
Donosnost sredstev (ROA) 5,1 % 0,1 % -
Donosnost kapitala (ROE) 10,3 % 0,2 % -
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio) 53,1 % 51,7 % 103
Neto finančni dolg 376.257 344.057 109
NFD / EBITDA 1,9 2,0 93
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 112.962 176.481 64
EBITDA – CAPEX 87.797 –6.430 -
Delež EBITDA – CAPEX v EBITDA (Cash Margin) 43,7 % –3,8 % -
Število zaposlenih po stanju na dan 3.803 4.431 86
Delež naložb v poslovnih prihodkih 15,1 % 23,1 % 66

Opomba:
Računovodski izkazi za primerjalno obdobje so skladno z zahtevami MRS 1 in MRS 8, prilagojeni za spremembo računovodske usmeritve.
Analiza izkaza poslovnega izida

Poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so dosegli 747,2 milijona evrov, kar je 2 % manj kot v letu 2014.

Od tega so čisti prihodki od prodaje v letu 2015 znašali 729,5 milijona evrov in so bili za 4 % nižji kot leto prej, vendar s prihodki iz leta 2014 niso primerljivi, saj je bila družba One v popolno konsolidacijo skupine vključena le do 31. 7. 2015, kar je vplivalo na vse segmente prihodkov.

V mobilnem segmentu so bili prihodki nižji zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete in posledično manjše uporabe storitev nemobilnih naročniških paketov, v fiksnem segmentu pa so upad prihodkov klasične govorne telefonije (kar je posledica upadanja klasičnih govornih priključkov zaradi nadomeščanja in optimiziranja stroškov z mobilno in IP-telefonijo) kompenzirali višji prihodki v Sloveniji zaradi rasti prihodkov od IT-storitev. Prihodki na veleprodajnem trgu so bili nižji, kljub rasti prihodkov na mednarodnem veleprodajnem trgu, zaradi regulacije trga zaključevanja klicev v mobilna omrežja in zaključevanja klicev v fiksna omrežja. Na mednarodnem veleprodajnem trgu še naprej rastejo predvsem prihodki od tranzita mednarodnega prometa.
Zunaj Slovenije na nižje prihodke vplivajo tudi nižji prihodki dohodnih klicev na Kosovu, zaradi vedno večje uporabe brezplačnih internetnih govornih aplikacij.

Poslovni odhodki skupine so bili za 8 % nižji kot v letu 2014 in so dosegli 697,9 milijona evrov. S konsolidacijo poslovanja ter optimizacijo procesov v Skupini Telekom Slovenije smo v primerjavi z letom 2014 dosegli znižanje vseh stroškov, razen stroškov materiala, ki so zaradi obsega poslovanja porasli za 10 %. Največji padec opažamo pri drugih odhodkih poslovanja, ki so zaradi oblikovanih rezervacij v letu 2014 v letu 2015 nižji za kar 33,9 milijona evrov oz. 72 %. Za 6 % pa so nižji tudi stroški dela, na kar je vplivala tako izločitev družbe One iz skupine kot tudi izplačane odpravnine presežnim delavcem v Telekomu Slovenije.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je dosegel 200,8 milijona evrov, v čistih prihodkih od prodaje je imel 27,5 % delež.

Donosnost prodaje je bila 6,8 %.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 49,3 milijona evrov.

Finančni prihodki so dosegli 39,2 milijona evrov. To je 22,1 milijona evrov ali 1,3-krat več v primerjavi z letom prej. Finančni odhodki v višini 18,8 milijona evrov so bili nižji za 8 % ali za 1,7 milijona evrov.

Leto 2015 je Skupina Telekom Slovenije, po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki v višini 4,1 milijona evrov, zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 68,1 milijona evrov.

Analiza bilance stanja

Bilančna vsota je 31. 12. 2015 znašala 1.316,0 milijona evrov in bila v primerjavi s predhodnim letom nižja za 2 % oz. za 27,0 milijona evrov.

Dolgoročna sredstva so dosegla 1.086,6 milijona evrov in so se povečala za 8 % oz. 77,2 milijona evrov. Delež dolgoročnih sredstev v premoženju družbe znaša 82,6 %. Povečanje drugih finančnih naložb v višini 75,4 milijona evrov je rezultat pridobitve naložbe v družbo One.Vip ob sočasni odtujitvi dolgoročnih sredstev v odvisno družbo One ob združitvi družbe One in Vip. Med dolgoročnimi sredstvi je evidentiran tudi izvedeni finančni instrument vezan na prodajno opcijo - terminsko pogodbo, iz naslova prodaje deleža v družbi One.Vip, ki je bila sklenjena s Telekom Austria Group. Prav tako so bila v zadnjem kvartalu pripoznana tudi sredstva vezana na nakup družbe Debitel vključno z dobrim imenom.

Kratkoročna sredstva so znašala 229,4 milijona evrov. Zaradi odtujitev sredstev odvisnih družb One in Digi Plus so nižja za 94,4 milijona evrov v primerjavi z zadnjim dnem leta 2014.

Vrednost kapitala in rezerv je bila 698,7 milijona evrov. V strukturi bilančne vsote je predstavljala 53,1 % delež.

Dolgoročne obveznosti v višini 66,9 milijona evrov so imele v sestavi bilančne vsote 5,1 % delež, predvsem zaradi prerazporeditve finančnih obveznosti iz naslova izdanih obveznic, ki zapadejo konec leta 2016 na kratkoročni del.

Iz istega razloga so za 345,5 milijona evrov višje kratkoročne obveznosti v višini 550,4 milijona evrov, ki predstavljajo 41,8 % delež v strukturi bilančne vsote. Večina finančnih obveznosti skupine se nanaša na izdajo obveznic v višini 300 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo decembra 2016.

Poročanje po segmentih

Za poročanje po segmentih je kot merilo uporabljen sedež opravljanja dejavnosti, tako Skupina Telekom Slovenije poslovanje predstavlja v dveh segmentih, in sicer: Slovenija in druge države. Podrobnejše informacije podajamo računovodskem poročilu v poglavju 3.2.2. v točki 4. Poročanje po segmentih.