Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016–2020

Za trge, na katerih posluje Skupina Telekom Slovenije, je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, trgi pa postajajo vse bolj zasičeni, zaradi česar je vse manj prostora za pridobivanje novih uporabnikov. Ti so na eni strani vse bolj cenovno občutljivi, hkrati pa zahtevajo vrhunsko kakovost storitev. Prvotni operaterji, kot je Telekom Slovenije, so in bodo, po napovedih analitikov, izpostavljeni nadaljnjemu upadanju prihodkov osnovnih telekomunikacijskih storitev (klasičnih govornih storitev) in tržnih deležev. Obvladovanje tovrstnih gibanj in nadaljnji razvoj Skupine Telekom Slovenije smo začrtali v strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2016–2020 in letnem poslovnem načrtu za 2016. 

Strategijo bomo uresničevali postopno v treh korakih. V prvem obdobju bomo inovirali in razvijali osnovno dejavnost, v drugem se bomo osredotočali na digitalizacijo, v tretjem pa na ustvarjanje vrednosti iz prvih dveh obdobij. 

Strategija preskoka 2020 in pot uresničevanja

slika

Uprava Telekoma Slovenije je zaposlenim ključne strateške usmeritve in pričakovanja, povezana s prihodnjim razvojem Telekoma Slovenije, predstavila februarja 2016.

Ključne strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2016–2020

 • Konsolidacija na posameznih trgih
  Skladno s strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2015–2019 smo v Skupini Telekom Slovenije že izvedli aktivnosti konsolidacije na nekaterih trgih. Aktivnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje, bodisi s širitvijo bodisi z dezinvestiranjem na posameznih trgih.
 • Pospešena izgradnja optičnega dostopovnega omrežja
  V Telekomu Slovenije bomo svoj tržni položaj utrjevali s širitvijo dostopovnega optičnega omrežja, ki uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin. V naslednjih letih so tako predvidena obsežna vlaganja v optične dostope.
 • Optimizacija procesov in IT-infrastrukture
  Telekom Slovenije se bo z optimizacijo poslovnih procesov in IT-infrastrukture preoblikoval v dinamično podjetje, ki se bo aktivno prilagajalo zahtevam in potrebam uporabnikov.
 • Rast števila širokopasovnih in IPTV-priključkov
  Tržni delež v segmentu širokopasovnih in IPTV-priključkov bomo povečevali s pospešeno izgradnjo optičnih dostopovnih omrežij, ponudbo konvergenčnih paketov in s širitvijo ponudbe storitev izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti.
 • Kadrovsko prestrukturiranje
  V Skupini Telekom Slovenije bomo nadaljevali z optimizacijo stroškov dela in zagotavljanjem optimalnega števila zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb.
 • Novi viri prihodkov
  Svojim uporabnikov bomo zagotavljali možnost nakupa širokega spektra storitev na enem mestu, s povečevanjem prihodkov od IKT-storitev pa bomo svoje poslovanje širili tudi na nova področja, kot so: energetika, zavarovanja, storitev pametnega doma, e-m-zdravje, e-m-državljan, e-m-varnost, e-m-mobilnost, big data …
 • Finančna stabilnost
  Finančno stabilnost bomo v Skupini Telekom Slovenije dosegali s pravočasno zagotovitvijo virov za refinanciranje obveznic in ostalih potrebnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti, spremljanjem trendov na finančnih trgih, še večjo centralizacijo denarnega toka skupine, vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov korporativnega upravljanja in učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom.
 • Kakovost
  Kakovost storitev, kar je primerjalna prednost družb v Skupini Telekom Slovenije, bomo še naprej zagotavljali z nadaljnjim razvojem in celovito ponudbo najsodobnejših storitev ter rešitev.
 • Družbena odgovornost
  V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine družb Skupine Telekom Slovenije vgrajujemo načela trajnostnega razvoja ter odgovorno upravljamo s svojimi ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi vplivi delovanja. Ob tem dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko z različnimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo.

 

Ključni strateški stebri

Telekom Slovenije bo strategijo uresničeval v okviru štirih strateških stebrov:

PRESEGAMO
pričakovanja
uporabnikov
RAZVIJAMO
se v vodilno 
digitalno podjetje
ŠIRIMO
se na nova 
področja
PREOBLIKUJEMO
se v vitkega in okretnega operaterja
Najpomembnejše merilo so naši uporabniki.
Naše najpomembnejše vodilo je zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev.
Povezujemo brez omejitev.
Zagotavljamo vrhunsko uporabniško izkušnjo ne glede na tehnologijo.
Postajamo celovit partner svojih uporabnikov.
Krepimo svojo osnovno dejavnost, hkrati pa vstopamo na nova področja, ki so pomembna našim uporabnikom.
Ključna prednost so naši zaposleni.
Skrbimo za nenehen razvoj zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc, kar nam omogoča še hitrejše prilagajanje spremembam na trgu.
V tem, kar delamo, smo najboljši.
Zaposleni smo zavezani k odličnosti na vseh nivojih poslovanja.
Digitaliziramo kontaktne točke z uporabniki.
Z digitalizacijo omogočamo enostavno, udobno in prijazno uporabniško izkušnjo.
Za dom in prosti čas.
Imamo najboljšo ponudbo za dom in prosti čas. Poleg zabavnih vsebin razvijamo tudi napredne storitve za pametni dom.
Poenostavljamo in avtomatiziramo.
Optimiziramo procese, s čimer postajamo dinamični in bolj prilagodljivi.
Prva izbira uporabnikov.
Smo zaželeni partner in izbrani sopotnik uporabnikov. Dolgoročni učinki so pomembnejši od krakoročnih finančnih učinkov.
Smer je digitalna.
Digitalizacija je del našega vsakdana. Je naš način razmišljanja in delovanja.
Smo zaželen delovni partner.
Skupaj s svojimi partnerji nenehno razvijamo nove rešitve, s katerimi ustvarjamo dodano vrednost za uporabnike naših storitev.
Imamo učinkovito infrastrukturo.
Na vseh nivojih naše infrastrukture zagotavljamo najučinkovitejše poslovne modele.

Poslovna pričakovanja Skupine Telekom Slovenije za leto 2016

 • Naložbe: do 156 milijonov EUR
 • EBITDA: 198 milijonov EUR
 • Čisti poslovni izid: 34 milijonov EUR