Poročilo nadzornega sveta

slika

Člani opravljajo nadzorno funkcijo s polno odgovornostjo in pri svojem odločanju delujejo neodvisno. Na obravnavane teme na posameznih sejah so se ustrezno pripravili, podajali konstruktivne predloge in pripombe ter svoje odločitve sprejemali skladno s svojimi pristojnostmi. Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih temeljno opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, dodatno pa jih določata Statut družbe in Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet izvoli predsednika in imenuje dva namestnika predsednika, enega izmed predstavnikov delničarjev družbe in drugega izmed predstavnikov zaposlenih. Nadzornemu svetu konec leta 2015 predseduje Borut Jamnik, njegova namestnika sta mag. Adolf Zupan in Dean Žigon.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je v letu 2015 sestal na skupno 18 sejah, od katerih je bilo 13 rednih, pet sej pa je bilo dopisnih. Seje so večinoma potekale na sedežu družbe, le enkrat se je nadzorni svet sestal v prostorih hčerinske družbe Soline.

Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije kot celote. Sproti se je seznanjal s poslovanjem družbe ter skupine, obravnaval Strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016–2020, izvajal postopke za prenovo uprave družbe in soglašal k imenovanju direktorjev odvisnih družb. Soglašal je z združitvijo odvisne družbe ONE DOOEL Skopje z družbo VIP OPERATOR DOOEL Skopje ter s prevzemom 100-odstotnega deleža družbe Debitel telekomunikacije, d.d. Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti redno spremljal proces prodaje večinskega deleža družbe Telekom Slovenije in postopek za nakup delnic družbe Telekom Srbija a.d.

Nadzorni svet je sproti spremljal možnost navzkrižja interesov svojih članov. V letu 2015 takšne okoliščine pri članih nadzornega sveta niso bile zaznane.

Na podlagi Priročnika za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov je izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. Vrednotenje je izvedel na podlagi matrike za samoocenjevanje, ki jo je za slovenske razmere razvilo Združenje nadzornikov Slovenije, in izdelal akcijski načrt za izboljšanje svojega nadaljnjega dela.

Delo komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2015 oblikovane štiri komisije, ki so obravnavale teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale pri pomembnih vprašanjih. S tem so znatno pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta.

Delo komisij je podrobneje opisano v poglavju Korporativno upravljanje v poslovnem delu letnega poročila.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe Telekom Slovenije in družb v skupini v poslovnem letu 2015 ter na podlagi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije za leto 2015, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj Skupine Telekom Slovenije.
Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe Telekom Slovenije v poslovnem letu 2015 uspešno vodila posle in uresničevala zastavljene cilje. Uprava je pravočasno pripravljala gradiva, ki so omogočala kakovostne informacije in temeljito razpravo o vseh najpomembnejših kategorijah poslovanja ter je izčrpno odgovarjala na dodatna vprašanja in pobude članov nadzornega sveta. Na podlagi navedenega je bilo omogočeno kakovostno delovanje nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, v obdobju med sejami pa je potekala tudi redna komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave.

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015

Nadzorni svet je letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2015 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2015 ugotavlja, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščena revizijska družba KPMG, d.o.o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet potrjuje letno poročilo ter konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2015.

 

signature

Borut Jamnik,
predsednik nadzornega sveta