PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE

predsednik uprave

V letu 2015 smo v Skupini Telekom Slovenije ustvarili 729,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, 200,8 milijona evrov EBITDA in 68,1 milijona evrov čistega dobička. Glede na to, da je v letu 2015 na makedonskem trgu prišlo do združitve družbe One, odvisne družbe Telekoma Slovenije, z družbo Vip v novoustanovljeno družbo, pogodba o ustanovitvi pa vključuje tudi pogoje izstopa Telekoma Slovenije v treh letih od njene ustanovitve, se navedena terminska pogodba in izločitev družbe One odraža v neto finančnem izidu v skupni višini 30,4 milijona evrov. Pri primerjavi doseženih rezultatov Skupine Telekom Slovenije v letu 2015 z letom 2014 je sicer treba upoštevati, da je poslovanje makedonske družbe One v rezultatih Skupine Telekom Slovenije zajeto le do 31. julija 2015, prav tako v rezultate v letu 2015, zaradi prodaje deleža družbe konec leta 2014, ni več vključen pripadajoči delež družbe Gibtelecom. Ob tem smo v Skupini Telekom Slovenije v letu 2015 za naložbe namenili 113 milijona evrov, delničarjem pa smo izplačali 65 milijonov evrov dividend.

Kakor navedeno, smo v okviru konsolidacije poslovanja na makedonskem trgu v letu 2015 zaključili z aktivnostmi združevanja družbe One z družbo Vip. V novoustanovljenem združenem podjetju One.Vip ima Telekom Slovenije 45-odstotni delež, Telekom Austria Group pa 55-odstotni delež. V Sloveniji smo v minulem letu postali 100-odstotni lastnik družbe Debitel, ki jo bomo v letošnjem letu pripojili Telekomu Slovenije. Na ta način bomo dodatno utrdili svoj položaj vodilnega slovenskega operaterja.

Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije je in bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost celovitih komunikacijskih storitev in rešitev, hkrati pa bomo vstopali na nova področja, s katerimi se bomo še bolj približali uporabnikom.

Telekomunikacijski trgi, na katerih deluje Skupina Telekom Slovenije, prehajajo v fazo zrelosti, ob tem pa pričakujemo, da bo konsolidacija potekala tudi v prihodnje, tako znotraj posameznih držav kot med državami. V Skupini Telekom Slovenije procese pozorno spremljamo in bomo še naprej izvajali konsolidacijske aktivnosti, hkrati pa krepili svoj tržni položaj. Ipko, ki je na kosovskem trgu v letu 2014 kot prvi operater uvedel tehnologiji 3G in LTE/4G, je vodilni ponudnik širokopasovnih povezav in drugi največji ponudnik mobilne telefonije. Konec leta 2015 je njegov tržni delež v mobilnem segmentu znašal skoraj 35 %, število širokopasovnih priključkov pa se je povečalo za 12 %. Družba Blicnet je število uporabnikov mobilne telefonije povečala za 43 %, število širokopasovnih priključkov pa za 2 %.

V Skupini Telekom Slovenije stopamo v korak z najsodobnejšimi trendi, uporabnikom zagotavljamo vrhunske storitve in napredne tehnološke rešitve ter zanje pripravljamo prilagojene ponudbe, ki zadovoljujejo vse njihove komunikacijske potrebe. Vseskozi si prizadevamo, da smo njihov celovit in zaupanja vreden partner. V minulem letu smo uporabnikom med prvimi operaterji na svetu ter z lastnim znanjem in razvojem omogočili uporabo televizije, interneta in fiksne telefonije prek omrežja LTE/4G, s katerim smo konec leta pokrivali že več kot 95 % prebivalcev Slovenije. Ob tem v Sloveniji krepimo svoj položaj na trgu IT-rešitev, s katerimi nadomeščamo zmanjševanje prihodkov od osnovnih telekomunikacijskih dejavnosti. V letu 2015 smo z navedenimi storitvami ustvarili več kot 26 milijonov evrov prihodkov, kar je dvakrat več kot v letu 2014, nadaljnjo rast v tem segmentu pa načrtujemo tudi za prihodnja leta. 

V Sloveniji krepimo svoj položaj na trgu celovitih IT-rešitev, na trgih jugovzhodne Evrope pa povečujemo število uporabnikov.

Optimizaciji poslovanja smo tudi v letu 2015 namenjali veliko pozornosti. Tako smo izboljšali informacijsko podporo nabavnemu procesu, skrajšali roke za poročanje in izpopolnili proces ocenjevanja tveganj. Zmanjšali smo stroške vzdrževanja sistemov v upravljanju, obseg papirnega poslovanja, za 0,6 % pa tudi porabo električne energije. 

Trajnostno poslovanje Skupine Telekom Slovenije izhaja iz naših vrednot in ostaja del naših strateških usmeritev tudi v obdobju 2016–2020. V odnosih z deležniki prepoznavamo nove priložnosti, s številnimi aktivnostmi pa prispevamo k razvoju družbe in okolja, v katerem delujemo. Z nadaljnjo modernizacijo in nadgradnjo mobilnega ter s širitvijo optičnega dostopovnega omrežja bomo izboljševali tako dostopnost kot kakovost uporabe sodobnih komunikacijskih storitev. Ob tem si nenehno prizadevamo, da so okoljski vplivi našega poslovanja čim manjši. Zaradi širitve mobilnega omrežja LTE/4G v Sloveniji smo tako v letu 2015 opravili 223 dodatnih celovitih meritev vplivov na okolje, ki so pokazale, da je elektromagnetno sevanje povsod nižje od dovoljenega. Uspešno smo opravili tudi neodvisne zunanje presoje za pridobljene certifikate sistema ravnanja z energijo ISO 50001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter izvedli prehod na novo izdajo sistema vodenja informacijske varnosti ISO 27001. Družbi vračamo s partnerstvi in podporo projektov na področju športa, kulture, izobraževanja, okolja in humanitarnosti. Za leto 2016 v Skupini Telekom Slovenije načrtujemo 34 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 156 milijonov evrov naložb. 

V Sloveniji bomo svoj tržni položaj utrjevali s širitvijo optičnega dostopovnega omrežja, ponudbo konvergenčnih paketov in širitvijo ponudbe zunaj osnovne telekomunikacijske dejavnosti. Strategijo za naslednje petletno obdobje bomo uresničevali v treh korakih, ki bodo vsak zase pomenili preskok v delovanju Telekoma Slovenije. V prvem obdobju bomo inovirali in razvijali svojo osnovno dejavnost, osredotočeni bomo na povečevanje vrednosti za uporabnika ter se selektivno širili na nova področja. V drugem obdobju bo v ospredju digitalizacija ter poenostavitev in avtomatizacija poslovanja, v tretjem obdobju pa bomo ustvarjali vrednost iz prvih dveh obdobij.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2016 načrtujemo 34 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 156 milijonov evrov naložb. Osredotočali se bomo na tehnološki razvoj in razvoj novih storitev ter nadaljevali optimizacijo na vseh ravneh svojega poslovanja.

Trendi na področju telekomunikacij so usmerjeni v poenotenje uporabniške izkušnje, zato razvijamo omrežje »all-IP«, kar uporabnikom zagotavlja enako uporabniško izkušnjo ne glede na tehnologijo, ki deluje v ozadju. Ob tem bomo poleg komunikacijskih storitev uporabnikom v prihodnje ponudili tudi druge storitve, ki jih potrebujejo doma ali pri poslu. Na ta način bomo povečevali svojo uporabnost za uporabnike, pa tudi delež v izdatkih družin in podjetij. Z digitalizacijo, poenostavitvijo poslovanja in avtomatizacijo procesov se bomo popolnoma osredotočili na naše uporabnike in se v naslednjih letih preoblikovali v vitkega in okretnega operaterja, ki bo sposoben še hitrejšega odzivanja na spreminjajočem se tehnološkem trgu. 

Regionalno optično omrežje, ki je v celoti v lasti Telekoma Slovenije, predstavlja pomembno strateško prednost Skupine Telekom Slovenije in največji potencial za prihodnjo rast prihodkov mednarodnih veleprodajnih storitev. 

V Skupini Telekom Slovenije bomo še naprej del konsolidacijskih procesov, ki potekajo v panogi, ob tem pa bomo nadaljevali tudi s kadrovskim prestrukturiranjem in z optimizacijo svojega poslovanja. Pri tem pa si pri svojem poslovanju nenehno prizadevamo tudi za izboljšanje prakse na področju korporativnega upravljanja.

Zahvaljujem se vam za zaupanje.

signature

mag. Rudolf Skobe,
predsednik uprave